AZ OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE

Iskolánk 2023. januárjában adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton – a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján – az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben a jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jógyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

A bázisintézmény jógyakorlatai:

§  Digi-Móka

§  Komplex konduktív program

§  Multiszenzoros történetmesélés a fejlesztő iskolai nevelés-oktatásban

§  Tanulási kisokos

§  Tanulási utak segítése

§  Kapcsolattartó:  Zahoránszky Mária

                                      Telefon: 30/2424021

                                             Email: egymi.miskolcieltes@gmail.com

Bázisintézményi pályázatunk és intézményünk bemutatása

Az Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény a Miskolci Tankerületi Központ ellátási körzetébe tartozó sajátos nevelési igényű tanulók ellátását biztosítja szegregált és integrált formában. Intézményünk Miskolc város területén öt telephelyen működik, székhelyünkön tanulásban akadályozott, illetve súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók nevelését-oktatását végezzük. Tüskevár tagiskolánkban tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott, illetve autizmussal élő értelmi fogyatékos gyermekek tanulnak. Székhelyünkhöz, illetve tagiskolánkhoz három tagozat kapcsolódik. A Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskola Rónai Ferenc Tagiskolája épületében működik autista tagozatunk, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Velkey László Gyermekegészségügyi Központ épületében kórházi tagozatunk, a Gagarin utcán pedig értelmileg akadályozott és autizmussal élő értelmi akadályozott gyermekek óvodája működik.

Bázisintézményi pályázatunkban iskolánk utazó gyógypedagógusi hálózatában és a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolájában alkalmazott módszertanilag kidolgozott jó gyakorlatok szerepelnek.

Tanulási kisokos

A szülőknek szóló műhelymunkák keretében olyan specifikus ismeretek, technikák és módszerek kerülnek megismertetésre, melyek nagyban segíthetik a gyermekek, tanulók otthoni készülését, a szülők támogató szerepét gyermekük iskolai előrehaladásában. A programsorozat érinti a tanulási szokások és a tanulási stílus fogalmának megismertetését, a motiválás növelésének kérdéseit, a szorongás, a stressz csökkentésének különféle formáit, a relaxálás kérdéskörét. A memória és a figyelem működésének fontosságáról is szó esik, valamint arról, hogy hogyan tanuljunk tankönyvből eredményesen, milyen vázlatírási technikák használhatók, valamint azt is érintjük, hogy az egyes tantárgyakat hogyan érdemes tanulni.

Tanulási utak segítése

A 4. és az 5. évfolyam számára készült Tanulási utak segítése című kiadványsorozat a magyar nyelv és irodalom, a matematika, valamint a környezetismeret, illetve a természettudomány tantárgyak főbb tananyagrészeinek differenciált, átalakított változatát tartalmazza. A kiadványsorozat három képességszintre (az átlagostól lassabban haladó, a csak néhány képességterületen elmaradó és a minden képességterületen elmaradást mutató gyermekeknek) kidolgozott adaptált tananyagokat és hozzájuk tartozó feladatokat tartalmaz. A megvalósítás során a 3 szerző műhelymunka keretében bemutatja a kiadványokat, valamint módszertani tanácsokat adnak, a tanórákon való gyakorlati alkalmazásukhoz.

DigiMóka

A „DigiMóka” – digitalis feladat- és játékgyűjtemény egy olyan digitális eszköz, mely a fejlesztő nevelés-oktatás pedagógiai programjának megfelelően, a fejlesztés irányelveit szem előtt tartva, újszerű és sokoldalúan használható az iskolai mindennapokban. A gyűjtemény 4 témakörben összesen 200 feladatot tartalmaz, melyek mindegyikéhez integrált használati útmutató és leírás készült. A többcsatornás tapasztalat- és információszerzést multiszenzoros tippeket egészítettük ki egy-egy téma feldolgozásához. Az interaktív tábla nagy méretének köszönhetően jól láthatóak a tartalmak(vizuális csatorna), használata szinte észrevétlenül fejleszti a nagymozgásokat. Laptop segítségével, interaktív panelen is használható a program. A teljes tananyag minden diáján hangos utasítások, magyarázatok kerültek rögzítésre, így segítve a feladatok könnyebb érthetőségét (auditív csatorna). A program egyéni és csoportos foglalkozáson is jól használható.

Multiszenzoros történetmesélés a fejlesztő iskolai nevelés-oktatásban

A történetek, olyan kommunikációs eszközök, melyek segítségével a gyermek az őt körülvevő világgal, eseményeivel és saját belső világával is megismerkedhet. A súlyosan és halmozottan sérült személyek számára nehezen befogadhatóak a történetek meghallgatással, mivel az egyes információk észlelése, érzékelése és feldolgozása nehezített. A multiszenzoros történetmesélés (MszTM) módszerével őket is elrepíthetjük a mesék birodalmába, és segíthetjük őket a szűkebb és tágabb környezetük megismerésében. A módszer lényege, hogy minden történetet, legyen az mese, mondóka, dal vagy egy mindennapi esemény, át lehet dolgozni a fejlődésmenetükben súlyosan akadályozott személyek számára, hogy azok számukra is könnyen értelmezhetők és befogadhatók legyenek. A történetek lerövidítésével, valamint az ezekhez kapcsolódó kulcsszavakkal és különböző, de akár egyszerre több érzékszervvel is megismerhető kellék használatával, és különböző hanghatásokkal elérhető ez a cél.

Komplex konduktív program

A konduktív pedagógia alapelveit tartalmazó komplex fejlesztési program a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskola csoportjaiban alkalmazható. Az elméleti alapokra épülő mindennapokban használható gyakorlatok bemutatását, a csoportokban való alkalmazás felépítésének jó gyakorlatát szeretnénk átadni. Ilyenek a konduktív szemléletben tervezett napirend gyakorlati megvalósítása a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulócsoportokban. A programban nagy hangsúlyt kap az eszközhasználat és önálló mozgástervezés tanulása a tanuló belső motivációjára építve, mozgásos készségtárát alapul véve a vertikális és horizontális célképzés lehetőségeit szem előtt tartva.