Logopédia

A logopédiai tevékenység során, Miskolc befogadó alap és középfokú oktatási intézményeiben integráltan nevelkedő beszédfogyatékos gyermekek, tanulók habilitációs, rehabilitációs ellátása valósul meg. A fejlesztés menetét, fő irányát, valamint az egyéni fejlesztési terveket a B.-A.-Z.  Megyei Pedagógiai Intézet, Megyei Szakértői Bizottsága által kiadott részletes szakértői vélemények határozzák meg. Minden gyermeknél, a tervek elkészítése, még a tanév elején, szeptember első felében megtörténik.

A tanév elején az anamnézis, a szakértői vélemény, az artikuláció, a beszéd, a beszéd értés fokának, az aktív és passzív szókincs aktuális szintjének felmérésével a jelen állapot készül, félévkor, valamint év végén pedig újra sor kerül a fenti területek felmérésére. Ezzel tudjuk megjeleníteni a beszédfogyatékos tanuló állapotában történt változásokat, melyek újabb célokat jelölnek ki a terápiában.

A szülők és a befogadó intézmények pedagógusainak tájékoztatása év elején, félévkor év végén, illetve előzetes megbeszélés alapján bármikor a tanév során történik.

A szülők a logopédiai fejlesztésről, folyamatosan kapnak tájékoztatást, az intézményben szervezett fogadóórák keretein belül.

Az értékelés a foglalkozások végén az életkortól függ. Szóbeli dicséret és matrica, vagy pecsét lenyomat a kicsiknél. Szóbeli dicséret, plusz egy választott játék, esetleg lehetőség szerint IKT eszköz alkalmazására lehetőség adása.

A foglalkozások fajtái:

Logopédiai foglalkozások (egyéni vagy kiscsoportos formában)

 1. a beszédhangok javítása
 2. aktív és passzív szókincs fejlesztése
 3. a beszéddel kapcsolatos szenzoros és motoros problémák javítása
 4. a beszéd ritmusának zavarából adódó állapotok kezelése, javítása (dadogás, hadarás)
 5. a mozgás, beszéd, gondolkodás ritmusának kialakítása, összerendezése
 6. a helyes, kifejező beszéd, kommunikáció kialakítása
 7. a részképesség zavarral küzdő gyermekek képessé tétele a beszéd, olvasás, írás, eszközszintű használatára
 8. a környezet megismerése. az analizáló, szintetizáló, lényegkiemelő készség fejlesztése, kialakítása

Fejlesztési elvek:

 1. korrekció és kompenzáció elve
 2. sérülésspecifikusság (a beszédfogyatékosság diagnózisa szerint)
 3. egyéni (a fejlesztési célok és feladatok a beszédfogyatékos gyermek egyéni fejlettségi szintjének, egyéni sajátosságaihoz alkalmazkodnak, azokra épülnek)
 4. komplexitás (magába foglalja a logopédiai fejlesztés, a kommunikáció, kognitív fejlesztés, személyiségfejlesztés együttes, egymást erősítő és kiegészítő alkalmazását)

A logopédus feladatai, kapcsolattartás:

 1. Vizsgálat és annak eredményeire alapozva fejlesztési terv készítése
 2. habilitációs foglalkozások tartása
 3. folyamatos kapcsolattartás a befogadó intézmények pedagógusaival, a pedagógiai munkát segítőkkel
 4. iskolapszichológussal, iskolaorvossal, védőnővel
 5. tanácsadás
 6. továbbtanulás, pályaválasztás
 7. szakorvosi vizsgálatra küldés (hallásvizsgálat, fül-orr-gégészet)

Foglalkozásokon kiemelt célok, feladatok:

 1. Beszédfejlesztés
 • Megfelelő, helyes beszédlégzés kialakítása
 • A beszédhangok helyes artikulációja (kialakítás, rögzítés, automatizálás)
 • Szókincs bővítése (aktív, passzív)
 • A beszéd megértési nehézségeinek kezelése
 • Szituációnak megfelelő gesztusok, mimika, kommunikáció fejlesztése
 • Helyes beszédritmus kialakítása
 • Nyelvtani szabályok, ismeretek megfelelő, helyes alkalmazása, beszélgetés szituációban
 1. Részképességek fejlesztése
 • Figyelem, koncentráció
 • Gondolkodás, memória
 • Testséma, téri és időbeli tájékozódás
 • Kognitív képességek
 • Logikai készség és problémamegoldó gondolkodás
 • Sorrendiség
 • Analízis és szintézis
 • Finommozgás, nagymozgások összerendezettsége
 1. Egyéb célok, feladatok:
 • Harmonikus személyiséggé formálás
 • A beszéd problémája ne legyen rossz hatással iskolai kapcsolataira
 • Helyes önismeret és önkritika kialakítása, fenntartása
 • Folyamatos kapcsolattartás az intézmény integráló pedagógusaival, esetmegbeszélések a pillanatnyi szükséghelyzetek esetén is!

A logopédiai fejlesztés során alkalmazott fontos szempontok:

 • Magasfokú szakmaiság
 • Szeretetteljes, motiváló légkör
 • Játékosság, szemléletesség
 • Ingergazdag környezet
 • IKT eszközök alkalmazása

Fontos megtalálni az optimális fejlesztési ütemet, amit a beszédfogyatékos gyermek egyéni sajátosságaihoz kell igazítani.