Szomatopedagógiai tevékenység

A szomatopedagógiai tevékenység során Miskolc befogadó intézményeiben integráltan nevelkedő mozgáskorlátozott gyermekek habilitációs, rehabilitációs ellátása valósul meg. A fejlesztés, és az egyéni fejlesztési tervek a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat, Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye szakértői véleménye alapján készülnek a tanév elején szeptemberben.

Az év elején az anamnézis, mozgásvizsgálat és a szakértői vélemény alapján jelen állapot készül, félévkor, valamint év végén pedig újra sor kerül a mozgáskorlátozott gyermekek vizsgálatára, felmérve ezzel a változásokat, melyek új célokat adhatnak a terápiának.

A mozgássérült gyermekek értékelése írásban év elején (jelen állapot), félévkor és év végén (szöveges értékelés formájában) történik.

A szülők és a befogadó intézmények pedagógusainak tájékoztatása: év elején, félévkor, év végén, illetve megbeszélés alapján zajlik bármikor a tanév folyamán, ha az szükséges.

A szülők a fejlesztésről folyamatosan kapnak tájékoztatást mivel fogadó órák biztosítottak az intézményben egyéni megbeszélés alapján.

Az értékelés a foglalkozások végén matrica, nyomda gyűjtésével valósul meg, nagyobbaknál egyéb motivációk segítségével: pl. plusz egy játék a foglalkozás végén.

A foglalkozások fajtái:

 • mozgásnevelés foglalkozások (egyéni vagy kiscsoportos formában)
 • nagymozgás
 • finommotorika
 • önkiszolgálási tevékenységek (segítése, kialakítása, gyakoroltatása)
 • ergoterápia
 • kognitív képességek fejlesztése (egyéni vagy kiscsoportos formában)

Fejlesztés elvek:

 • korrekció és kompenzáció elve
 • sérülésspecifikusság
 • egyéni (a fejlesztési célok és feladatok a mozgáskorlátozott gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez, egyéni sajátosságaihoz alkalmazkodnak, azokra épülnek)
 • a komplexitás (magába foglalja a mozgásfejlesztés, kommunikáció, kognitív fejlesztés, személyiségfejlesztés együttes, egymást erősítő és kiegészítő alkalmazását)

A szomatopedagógus feladatai, kapcsolattartás:

 • vizsgálat és annak eredményeire alapozva fejlesztési terv készítése
 • foglalkozások tartása
 • folyamatos kapcsolattartás a befogadó intézmények pedagógusaival, a pedagógiai munkát segítőkkel (asszisztens)
 • esetenként ergoterapeuta, szakorvos együttműködésére is szükség van
 • tanácsadás
 • akadálymentes környezet kialakítása a befogadó intézményekben
 • sportolási lehetőségek kiválasztása
 • továbbtanulás, pályaválasztás
 • szakorvosi vizsgálatra való küldés, segédeszköz választása
 • játék/tanulás közbeni ajánlott testhelyzetek megbeszélése, bemutatása (lábtartók, kivágott asztal stb. alkalmazása)
 • önkiszolgálási tevékenységek során a helyes mozdulatok bemutatása, megtanítása a befogadó intézmények pedagógusai, pedagógiai munkát segítők (asszisztens) számára
 • kirándulások, séták alkalmával kíséret biztosítása

 Foglalkozásokon kiemelt célok, feladatok:

 1. mozgásnevelés
 • szenzomotoros ismeretszerzés biztosítása- vesztibuláris rendszer fejlesztése
 • saját testükről szerzett ismeretek homályosak, testsémájuk fejletlen lehet- a helyes mozgásminták kialakítása
 • testtudat, testérzékelés, helyzetérzékelés kialakítása, fejlesztése
 • mozgásérzékelés, izomtudat kialakítása, fejlesztése
 • mozgásigény felkeltése, kielégítése, mozgáskészség fejlesztése
 • hely- és helyzetváltoztatás képessége, mozdulatainak kialakítása
 • helyes testtartás kialakítása
 • izomerő fejlesztése
 • a két testfél együttmozgásának kialakítása
 • mozgáskoordináció, egyensúly fejlesztése
 • megkésett mozgásfejlődés, kóros mozgások kialakulásának korrekciója
 • kiesett funkciók helyettesítése, kompenzáló technikák tanítása
 1. finommotorika
 • kézügyesség fejlesztése
 • kéz és az ujjak ügyesítése, mozgékonyságának fokozása, fejlesztése
 • praktikus kézmozgások kialakítása
 • szem- kéz, kéz- kéz koordináció fejlesztése, ujjak koordinált mozgásainak kialakítása, fejlesztése
 • eszközhasználat (kézműves technikák, eszközök használatának megtanítása)
 • végtagredukció esetén: segédeszközzel való ellátás, használatának megtanítása

A szomatopedagógiai fejlesztés során alkalmazott fontos szempontok:

 • önállóságra nevelés
 • a pozitív megerősítés, önbizalom fejlesztése
 • szeretetteljes, motiváló légkör
 • játékosság, szemléletesség
 • ingergazdag környezet, mozgásos tapasztalatszerzés biztosítása
 • fontos, hogy megtaláljuk az optimális arányokat: mennyit kell segíteni és mennyire kell, hogy önálló legyen a gyermek
 • az integráltan nevelkedő mozgáskorlátozott gyermekekre is ugyanazok a szabályok, szokásrendek vonatkoznak, mint az épekre- ezek megismertetése, gyakoroltatása, az ezekben való segítségnyújtás (mennyi várható el, mennyit tud önállóan megcsinálni)