Tevékenység bemutatása

Az Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény utazó gyógypedagógiai hálózata az ellátási körzetébe tartozó sajátos nevelési igényű tanulók többi gyermekkel, tanulóval együtt történő nevelésének, oktatásának segítése céljából jött létre.

Az utazó gyógypedagógiai hálózat keretein belül a habilitációs, rehabilitciós célú felzárkóztató, képesség kibontakoztató, képességfejlesztő terápiás foglalkozásokat a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár és/vagy terapeuta, konduktor biztosíthatja egyéni vagy kiscsoportos szervezeti formában. A foglalkozások rendszerességét a Köznevelési törvény szabályozza.

A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a gyermek, tanuló szakértői véleményében meghatározottak alapján, a tanév elején elvégzett tanulói megismerő folyamat (megfigyelések, pedagógiai mérések) tapasztalataira, valamint az ezekre épülő egyéni fejlesztési terv alapján történik. Az egyéni fejlesztési terv kidolgozásában a fejlesztést végző szakember mellett a gyermek, tanuló nevelését-oktatását biztosító pedagógus is részt vehet. Az egyéni fejlesztési tervet a gyermek előrehaladását folyamatosan figyelembe véve az érintett szakemberek módosítják kölcsönös együttműködés keretében. A fejlesztést végző szakember a tanév folyamán folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermek, tanuló előrehaladását, az eredményeket folyamatosan megbeszéli a pedagógusokkal, szülőkkel, azokat írásos formában félévkor és/vagy tanév végén összegzi. A különleges gondozást igénylő gyermek jobb megismerésének és fejlődésének nyomon követése érdekében hospitálhat az adott nevelési-oktatási intézményben.

A fejlesztő tevékenységet végző szakember tanulói portfóliót készít a tanév folyamán, mely tartalmazza a gyermek iratanyagát, fejlesztési tervét, a tanév során elkészített munkáit, a pedagógiai méréseket, értékeléseket stb.

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény célja továbbá a gyógypedagógiai habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő tevékenység mellett olyan pedagógiai szakmai szolgáltató tevékenység biztosítása, mely segíti és támogatja az integrációban/inklúzióban részt vevő nevelési-oktatási intézmények feladatainak ellátását. Ezen tevékenységen belül szakmai konzultációs lehetőséget biztosít, tanácsot ad a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő speciális tanterv, tankönyv, segédeszköz megválasztásával, integrációval/inklúzióval kapcsolatos szakirodalommal kapcsolatban. Az utazó pedagógus segíti továbbá a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolását, a sajátos nevelési igényű gyermek osztályközösségbe való beilleszkedését, a többségi tanulók érzékenyítését.

A fentieken túl az EGYMI további feladatai:

  • Tanácsadás, konzultáció: Személyes tanácsadásra és konzultációra a szülőknek, a fogadó intézmények pedagógusainak is van lehetősége.
  • Esetmegbeszélés: Esetmegbeszéléskor egy szülő/gondviselő, egy pedagógus és/vagy a gyermek fejlesztésében-nevelésében résztvevő különféle szakemberek (gyógypedagógus, pszichológus, gyógytornász, gyermek – és családsegítő szakember) tartanak megbeszélést valamely konkrét kérdés, probléma, nehézség felmerülésekor és/vagy a fejlesztési célok,  irányok és módszerek meghatározása céljából.
  • Szülőklub: Az intézmény utazó gyógypedagógusai a fejlesztésben résztvevő gyermekek szüleinek igény esetén szülőklubot is tarthatnak. Fő cél, hogy a szülők gyermekük otthoni és intézményes neveléséhez egyaránt támogatást kapjanak. Szülőklub tartalmai elemei lehetnek: előadások és közös beszélgetések az eltérő fejlődésmenetről; mindennapi problémák, nehézségek és megoldási lehetőségek; szakirodalom, honlapok, fejlesztő kiadványok és játékok ajánlása, kipróbálása; különféle kiegészítő terápiás eljárások bemutatása; vendégelőadók (pszichológus, gyógytornász, mozgásfejlesztő szakember stb.) meghívása – a fejlesztésbe bevonható egyén szakterületek bemutatkozása stb.
  • Előadások, továbbképzések szervezése és megtartása: Az EGYMI munkatársai a többségi, integráló nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pedagógusoknak, gyógypedagógusoknak rendszeresen kínálnak és szerveznek előadásokat, szakmai napokat. Mindezek fő célja az integrációval, inklúzióval, differenciálással, a különféle fogyatékosságokkal kapcsolatos ismeretek bővítése, a szemlélet formálása. Az előadások témái többek között: Az integrált oktatás, inkluzív nevelés törvényi háttere, SNI dokumentáció; Tanulási zavarok, részképesség zavarok felismerése; A differenciálás művészete; Az SNI és a tehetség kapcsolata; A diszlexia és diszgráfia kapcsolata korunk digitalizált világával; Autizmus spektrumzavar, hiperaktivitás; Eltérő fejlődésmenet korai felismerése, lehetőségek stb.
  • Hospitálás: Az EGYMI munkatársai utazó gyógypedagógiai tevékenységük keretében hospitálnak a fejlesztésben részesülő gyermekek, tanulók tanítási óráin, szabadidős tevékenységeik során. Megfigyeléseiket összevetik a pedagógus meglátásaival. Megfigyeléseiket, tapasztalataikat felhasználják az egyéni fejlesztési terv kialakításában, tervező munkájuk, a gyermekkel való foglalkozásuk során.
  • Eszközkölcsönző működtetése: Az EGYMI-ben eszközkölcsönző rendszer működik, melyből a sérülés típusának megfelelően kölcsönözhetők eszközök az utazó gyógypedagógusok, a sajátos nevelési igényű gyermekekkel/tanulókkal foglalkozó befogadó pedagógusok számára.
  • Tapasztalatcserék szervezése: Szakmai tapasztalatcserére más egységes gyógypedagógiai módszertani intézményekkel való találkozás, kapcsolatfelvétel, szakmai kirándulás, intézménylátogatás útján van lehetősége az intézményegységnek. Ennek következtében lehetőség van más módszerek, eljárások, megközelítésmódok megismerésére, kipróbálására.
  • Óvodai feladatok: Az EGYMI és az óvodák fenntartója ugyan más, mégis van lehetőség Együttműködési megállapodás kötése ellenében az óvodákba járó sajátos nevelési igényű gyerekek utazó gyógypedagógusi keretek között történő ellátására.
  • Időszakos felmérések, mérések: Az EGYMI munkatársai az integráló intézményekben ellátott sajátos nevelési igényű gyerekekkel ún. bemeneti mérést végeznek a tanév elején. A bemeneti mérés célja a szakértői véleményen túl további informálódási lehetőség biztosítása a gyermek képességeinek fejlettségére vonatkozóan. További fő célja, hogy a tanév végén történő megismétlés eredményeképpen láthatóvá válik a fejlesztést végző szakember, a szülők és a befogadó pedagógusok számára is, hogy a gyermek bizonyos képességei a tanév folyamán milyen mértékű fejlődésen mentek végbe. A bemeneti mérések korosztályok, évfolyamok szerint kerültek kidolgozásra. Az utazó gyógypedagógusok ezen felül specifikus méréseket is alkalmaz(hat)nak a gyermekek minél részletesebb megismerése érdekében.